Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden/huisregels Kindercoachpraktijk Elastikids

1. algemeen: Elastikids is opgericht door C. Nicolai gevestigd te Alkmaar en ingeschreven onder nummer 54402743 bij de Kamer van Koophandel. Kindercoachpraktijk is BTW plichtig onder nummer NL191986719B01.

2. verhindering: Bij afzeggen dient u dit zo snel mogelijk door te geven, zodat we een nieuwe afspraak kunnen plannen. U kunt een consult afzeggen door een email te sturen of de voicemail in te spreken. Bij afzeggen binnen 24 uur voorafgaand aan het consult, wordt het consult volledig in rekening gebracht.

3. tarieven: Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. U kunt de actuele tarieven inzien onder het kopje tarief op de website of na te vragen bij de kindercoach.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is, of bij afspraken met derden, wordt het gangbare tarief berekend.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Wanneer de overgang naar het nieuwe tarief binnen een traject van maximaal 6 sessies valt wordt altijd 1 tarief gerekend.

Bij een startdatum van twee weken voor de ingangsdatum geldt het nieuwe tarief, in de overige gevallen geldt het bestaande tarief voor alle sessies.

Binnen een traject van meer dan 6 sessies, worden tariefswijzigingen doorgevoerd met ingang van de genoemde datum. U kunt op grond van het nieuwe tarief altijd besluiten de begeleiding te beëindigen.

4. Betalingsvoorwaarden: Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoachpraktijk Elastikids een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kindercoachpraktijk Elastikids gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer dan nog niet betaald wordt is Kindercoachpraktijk Elastikids genoodzaakt hulp van derden in te schakelen.

Bij betalingsachterstand is Kindercoachpraktijk Elastikids gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

5. aansprakelijkheid: Voor lichamelijke klachten, raadt Kindercoachpraktijk Elastikids u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Het advies van Kindercoachpraktijk Elastikids is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

Kindercoachpraktijk Elastikids sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoachpraktijk Elastikids, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoachpraktijk Elastikids.

6. begeleiding kinderen t/m 16 jaar: De begeleiding start uitsluitend met de instemming van beide gezaghebbende ouders/verzorgers. Er zal bij de intake een handtekening worden gevraagd.

7. vertrouwelijkheid: Voor kinderen jonger dan 12 jaar is er geen sprake van geheimhouding tussen de coach en de gezaghebbende ouders/verzorgers.

Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslist de coach, na overleg met het kind, zelf over welke details de gezaghebbende ouders/verzorgers ingelicht worden.

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

Uitsluitend op wettelijk voorschrift of in een noodsituatie kan van bovenstaande worden afgeweken.

8. meldcode: Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en beroepskrachten die met kinderen werken verplicht een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat vindt u hier.

9 video-opname: Voor reflectie door de coach kunnen sessies op video worden opgenomen. In dat geval wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders. Het beeldmateriaal wordt offline op een externe harde schijf bewaard en op geen enkele manier openbaargemaakt.

Het beeldmateriaal kan, met in achtneming van vertrouwelijkheid, worden ingezet voor evaluatie met de gezaghebbende ouders/verzorgers. Uiterlijk 3 maanden na het beëindigen van het traject wordt het beeldmateriaal verwijderd.

10. observaties: Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Uiteraard geldt hier het standaard uurtarief.

11. verslag: Kindercoachpraktijk Elastikids deelt informatie over het traject alleen met de cliënt en de gezaghebbende ouders/verzorgers. Op verzoek van de cliënt of de ouders/verzorgers kan er een schriftelijk verslag worden gemaakt. Voor het opstellen van dit verslag wordt 1,5 uur in rekening gebracht. De cliënt en/of ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor dit verslag en beslissen zelf of ze de informatie met de school of andere hulpverleners willen delen. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben mogen meebeslissen over het verslag en boven de 16 jaar wordt het verslag alleen opgesteld op verzoek van het kind zelf.

12. Huisregels rond een afspraak voor kinderen: Er is een kleine wachtruimte aanwezig. U kunt kiezen of u hier tijdens het consult wilt wachten, of dat u uw kind na afloop van de sessie op de afgesproken tijd uw kind weer komt ophalen.

Omdat de praktijk niet over een separate opgang beschikt is het storend om het pand tijdens een sessie te verlaten of te betreden.

Als u ervoor kiest de praktijk te verlaten dient u tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn en kunt u pas na afloop van de sessie weer naar binnen.

Een consult voor kinderen duurt maximaal 1 uur, daarbinnen is er ook kort de gelegenheid voor de ouders/verzorgers om te zien wat het kind heeft gedaan.